Wie ben ik?

CV

Ineke Reina Wiersema woont en werkt in Huissen

1986 – Afgestudeerd aan de Pedagogische Academie De Klokkenberg Nijmegen/ onderwijzeres

2004 – Start Atelier Isilareina

Over mijzelf

Waar gaat dit over… vraagt men dan. En hoelang schilder je al… Vragen die tijdens een expositie aan mij gesteld worden. Mijn volgers op Social Media weten het wel; vaak ben ik verrast hoe goed mensen mij kennen door opmerkingen als: Echt iets voor jou! Of Helemaal Ineke! Ook mensen die ik persoonlijk nooit heb ontmoet!

In de eerste plaats ben ik bezig met mooie dingen maken en in het bijzonder met schilderijen maken.

Meestal schilder ik over mijzelf en de mensen dicht om mij heen. Als ik al mijn werk chronologisch zou ordenen dan krijg ik een beeldendagboek waarin mijn leven voorbij komt. Werkelijkheid en verbeelding kruisen elkaar in een onbevangen schilderstijl waarin ik geen strenge regels hanteer. Ik maak alleen wat ik mooi vind, het moet mij bezighouden en/of amuseren.

Een schilderij van mijzelf zie ik ook als een magische vluchtroute. Binnen de contouren van het werk kan ik dwalen in een wereld waar ik naar verlang. Een wereld waar wezenlijke verbinding en harmonie is tussen mensen, dieren, flora, goden en verbannen onbeminden. Binnen de kaders van het doek kan ik een persoonlijke metamorfose ondergaan. Een wonderlijk of sprookjesachtig tafereel kan tevoorschijn komen. Natuurlijk gaat het ergens over want meestal schilder ik verhalen. Heel eigen verhalen. Soms deel ik ze graag en soms blijven ze geheim. Graag wil ik de kijker verleiden soms verwarren maar bovenal bekoren. Wat heerlijk als een schilderij je dat goede comfortabele gevoel kan geven. Dit is luxe, een nieuwe luxe!

Observatie is voor mij heel belangrijk. Goed kijken, luisteren, zoeken en voelen. Wat doet het met mij? Dat is mijn inspiratie. De beleving is voor mij essentieel. Dat wil ik laten zien! Als vloed overspoelt het mij. Ik hou het meest van pure vormen van echte dingen. Een goed voorbeeld is een veer. Als ik die van heel dichtbij bekijk, aanraak en laat dwarrelen door de lucht dan ervaar ik het mysterie van het leven. Dat mysterie is voor mij een eindeloze inspiratiebron. Ik wil het beschermen ik wil mijn bevindingen delen met anderen.

Over mijn materialen … ik schilder op alles, van karton tot fijn linnen doeken. Ik schilder voornamelijk met zeer goede kwaliteit olieverf. Ik experimenteer met verschillende technieken maar ben ook heel bewust bezig met ‘niet vervuilen’ en duurzaamheid. Ik maak nooit replica’s van mijn werk zodat een koper zeker kan zijn van de exclusiviteit van het kunstwerk.

In mijn vrije tijd begeleid ik een enthousiaste schildersgroep en geef ik workshops Schilderen op scholen. Ook ben ik bezig met het schrijven van een praktische lesbrieven over Kinderen & Kunst. Dat laatste moet nog meer vorm gaan krijgen maar het is iets wat ik graag wil en waar mijn hart zeker ligt.


About myself

What is this about?… they ask.  And how long are you working on it? Questions asked to me during an exhibition. My followers on Social Media know it; often I am surprised how well people know me through comments such as: Really something for you! Or Totally Ineke! Even people I personally never met!

In the first place I am busy making beautiful things and in particular making paintings.
I usually paint about myself and the people close to me. If I would organize all my work chronologically, I would get a picture diary in which my life passes. Reality and imagination intersect in an uninhibited style of painting in which I do not apply strict rules. I only make what I like, it should keep me busy and / or amusing me.


I also see a painting of myself as a magical escape route. Within the contours of the work I can wander in a world that I long for. A world where there is essential connection and harmony between people, animals, flora, gods and banished unloved creatures. I can undergo a personal metamorphosis within the framework of the canvas. A wonderful or fairy-tale scene can emerge. Of course it’s about something because I usually paint stories. Very own stories. Sometimes I like to share them and sometimes they remain secret. I would like to seduce the viewer sometimes but above all charm. How wonderful if a painting can give you that good comfortable feeling. This is luxury, a new luxury!

Observation is very important to me. Good looking, listening, searching and feeling. What does it do with me? That is my inspiration. The experience is essential for me. I want to show that! It floods me like a flood. I like pure forms of real things the most. A good example is a spring. If I look at it very closely, touch it and let it swirl through the air, I experience the mystery of life. That mystery is an endless source of inspiration for me. I want to protect it. I want to share my findings with others.

About my materials … I paint on everything from cardboard to fine linen canvases. I mainly paint with very good quality oil paint. I experiment with different techniques but I am also very conscious about ‘not polluting’ and sustainability. I never make replicas of my work so that a buyer can be sure of the exclusivity of the artwork.

In my spare time, I guide an enthusiastic painting group and I give workshops in painting at schools. I am also writing a practical lesson about Kids & Art. The latter needs to take shape even more, but it is something I want and where my heart certainly lies.